جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

انجام خدمات مشاوره و تامین مالی پروژه تعدیل مصرف انرژی در سیستم روشنایی معابر استان یزد و کردستان از طریق تعویض چراغ های بخار سدیم و جیوه با چراغ LED

کارفرماشرکت هستی نور آریانیک سرمایه‌گذار
مکانیزد و کردستان
سال قرارداد...