انجام خدمات مشاوره در تهیه طرح توجیهی فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی در پروژه اصلاح ساختار شبکه توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

کارفرماشرکت توزیع نیروی برق اصفهان
مکاناصفهان
سال قرارداد1402