_

توضیحات تکمیلی

اجرای طرح بهینه‌­سازی مصرف انرژی و اصلاح سیستم روشنايي معابر شهری و روستايي استان مرکزی از طريق جايگزيني چراغ‌های پرمصرف موجود با چراغ‌های کم مصرف

مکاناستان مرکزی
سرمایه‌گذارشرکت آرمان راهبرد نیرو
سرمایه‌پذیرشرکت توزیع نیرو برق استان مرکزی