_

توضیحات تکمیلی

انجام خدمات مشاوره طراحی فنی و مطالعات مالی و اقتصادی و M&V در پروژه احداث نیروگاه 20 مگاواتی CCHP

کارفرماشرکت پارس نور افروز انرژی مازند
مکان....
سال قرارداد1402